Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Smakidolinyzielawy.pl

  INFORMACJE OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep smakidolinyzielawy.pl należący do Gospodarstwo Rolne Małgorzata Sobiecka, Dawidy97, 21-205 Jabłoń, Polska. REGON: 061384088. NIP: 5391444694.
 • Dane kontaktowe Sprzedawcy:

             Gospodarstwo Rolne Małgorzata Sobiecka
             Dawidy 97
             21 – 205 Jabłoń

Kontakt ze Sprzedawcą jest  również możliwy pod numem telefonu +48 502 728 447  także poprzez wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

 • Niezbędne wymagania techniczne

 

Aby skorzystać ze Sklepu internetowego i złożyć zamówienie niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

a) posiadanie konta i dostępu do poczty elektronicznej,
b) posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu
 i odpowiednią przeglądarką internetową
c) posiadanie numeru telefonu komórkowego.

 • Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym smakidolinyzielawy.pl.

 

 

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 • Sklep smakidolinyzielawy.pl prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż towarów wolnych od wad, znajdujących się w jej ofercie Sklepu.

             Oferta Sklepu jest na bieżąco aktualizowana.

 • Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. 
 • Kupującym mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (w dalszej części Regulaminu zwane również Klientami).
 • Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.smakidolinyzielawy.pl , z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia zamieszczonego na w/w stronie. Aby skutecznie złożyć zamówienie konieczne jest wypełnienie przez Klienta wszystkich wymaganych w formularzu zamówienia danych koniecznych do realizacji zamówienia i wysyłki towaru.
 • Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego     Regulaminu. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu najpóźniej w chwili składania zamówienia.
 • Zamówienie klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku gdy zamówienie nie spełnia wymogów określonych w pkt. 2.4., zawierających nieprecyzyjne dane lub posiadające inne braki uniemożliwiające realizację złożonego zamówienia i dostawę towarów. Sklep internetowy informuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia drogą e-mailową, w sytuacji posiadania zwrotnego e-maila Klienta.
 • Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Umowa sprzedaży towaru zawarta jest z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep.
 • Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi 
  w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 • W ofercie sklepu internetowego znajdują się  m.in. towary o zmiennej wadze (niepaczkowane, przygotowywane przed wysyłką). Towary te mają specjalną adnotację w opisie towaru. Podana na stronie internetowej waga tych towarów jest orientacyjna. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby finalna waga zamówionego towaru były maksymalnie zbliżona do tej orientacyjnej wskazanej przy składaniu zamówienia. Jeśli finalna waga zamówienie będzie się różnić o więcej niż 10 % zamówienia, Klient ma prawo do anulowania zamówienia. Ostateczna waga towaru i jego cena jest podawana Klientowi na podstawie jego rzeczywistej wagi przed wysyłką towaru i jest uwidoczniona są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną wagę i cenę.
 • Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do klienta. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, wg wyboru Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 • Cena podana przy opisie towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 • W sytuacji niedostępności wszystkich lub niektórych z zamówionych towarów Sklep internetowy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia informuje Klienta o tym jakie pozycje są dostępne i w jakim zakresie możliwa jest realizacja złożonego zamówienia. W tym wypadku Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości  zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie uważane będzie za anulowanie całego zamówienia.
 • W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny  Sklep internetowy w terminie wskazanym w pkt 2.11 informuje Klienta o braku dostępności towaru i odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Umowa zawarta między Sklepem i Klientem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
 • Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep informuje, iż mogą wystąpić różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

 • Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, DHL, Paczkomaty 24/7 InPost, Automaty paczkowe DHL, Punkty odbioru, Kurier InPost za pobraniem, Kurier DHL za pobraniem.
 • Koszty dostawy towaru zamówień o wartości do 200 zł brutto ponosi Klient i są one doliczane są do ceny towaru. Koszty dostaw są zależne od wagi zamówionych produktów.
 • Koszty dostawy zamówień o wartości ponad 200 zł brutto ponosi Sklep internetowy. W koszty dostawy wliczone jest opakowanie termiczne produktów.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi 2-4 dni robocze. Przez czas realizacji zamówienia uważa się okres od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do momentu przekazania zamówionego towaru przewoźnikowi (kurierowi). Sklep realizuje wysyłki w dni robocze od wtorku do czwartku.
 • Dla zamówień złożonych do poniedziałku, wysyłki będą realizowane we wtorek lub środę  tego samego tygodnia. 
 • Dla zamówień złożonych od wtorku włącznie, wysyłki realizowane będą w kolejnym tygodniu od wtorku do czwartku. 
 • Płatność za zamówienia realizowana jest za pośrednictwem przelewów bankowych (przelewy24 ,przelew własny, PayPo, BLIK lub za pobraniem).
 • Ostateczna wartość zamówienia zawierającego towary o zmiennej wadze o których mowa w pkt 2.8 Regulaminu, podawana jest Klientowi przez Sklep internetowy drogą mailową lub telefoniczną po ich zważeniu.
 • Klient przy odbiorze towaru zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej jego zgodności z zamówieniem oraz kontroli czy opakowanie termiczne towaru nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub nie uległo rozszczelnieniu. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 • Zakupione w Sklepie produkty stanowią rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności do spożycia, w związku z czym Kupującemu, zgodnie z przepisem art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 •  Kupujący ma prawo anulować zamówienie w terminie 48 godzin od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia możliwości anulowania Zamówienia, na przykład drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 502 728 447 . Anulowanie Zamówienia, o którym mowa powyżej, jest możliwe za zgodnym porozumieniem Sprzedawcy i Kupującego. W przypadku porozumienia Sprzedawcy i Kupującego w zakresie anulowania Zamówienia, które zostało już opłacone przez Kupującego poprzez płatność elektroniczną, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy zwrot wartości Zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu wartości Zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, w terminie [•]. Anulowanie Zamówienia zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.

 

REKLAMACJE I GWARANCJE

 • Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).
 • Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres Gospodarstwo Rolne Małgorzata, Dawidy 97, 21-205 Jabłoń  lub , drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Klienta, opis stwierdzonej wady, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Reklamacje towarów powinny być składane przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia, nie później niż w terminie 3 dni od dostawy towaru.
 • Sklep rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.

 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • W przypadku nieuznania reklamacji przez Sklep, Klient będący konsumentem, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej /alternatywne metody rozstrzygania sporów, tzw. ADR/.  Sklep informuje, iż Inspekcja jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w myśl przepisów ustawy  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.,
 • Wykaz stałych sądów polubownych, dane kontaktowe oraz inne informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).
 • Sklep informuje ponadto, iż Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  /tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution)/.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia objęte są ochroną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Składając zamówienie Klient składa oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Rolne Małgorzata Sobiecka z siedzibą w Dawidy 97, 21-205 Jabłoń NIP 5391444694, REGON: 061384088.
 • Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep internetowy wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia i komunikacji z Klientem.
 • Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2022r.